+4 0722 726 763 avocatcarmenlazar@yahoo.com

+4 0722 726 763

Fiecare lucru isi are adevarul lui. Constiinta este aceea care il lumineaza, prin atentia pe care i-o acorda. (A.Camus)

+4 0722 726 763

Legile unui popor, drepturile sale, nu pot purcede decat de la el insusi. (M.Eminescu)

+4 0722 726 763

Glasul legii trebuie sa aiba putere deplina pentru a decide fericirea oamenilor. (Hiperide)

Uneori din neglijenta, alteori din nestiinta creditorii nu isi pot recupera creantele in termen fapt care duce inevitabil la pierderi financiare cu consecinte dintre cele mai diverse.
Pentru recuperarea oricarei creante recomandam pentru inceput adresarea unei notificari catre debitor prin care acesta sa fie incunostintat de faptul ca datoria a ajuns la scadenta, cu indicarea datei, orei si locului sau a modalitatii de efectuare a platii pentru recuperarea datoriei pe cale amiabila.

Daca in urma notificarii debitorul nu plateste se urmeaza calea procesuala care poate fi:

  • Recuperarea datoriilor prin Procedura Ordonantei de plata
JURISPRUDENTA

Ordonanţă de plată
Sentinţă civilă 14661 din 08.11.2016

R O M Â N I A
JUDECĂTORIA SECTORULUI  3 BUCUREŞTI
SECŢIA CIVILĂ
SENTINŢA CIVILĂ NR. 14661
Şedinţa publică din data de 8.11.2016
Instanţa constituită din:
PREŞEDINTE:
GREFIER:
Pe rol judecarea cauzei civile litigii cu profesioniştii privind pe creditoarea SC R SRL şi pe debitor SC Y SRL, având ca obiect ordonanţă de plată – OUG 119/2007 / art.1014 CPC ş.u. Dezbaterile asupra fondului cauzei au avut loc în şedinţa publică din data de , fiind consemnate în încheierea de şedinţă de la acea dată, parte integrantă din prezenta, dată la care instanţa, având nevoie de timp pentru a delibera, a amânat pronunţarea pentru data de astăzi, când, în aceeaşi compunere, a hotărât următoarele:
INSTANŢA
Deliberând asupra cauzei de faţă, constată următoarele:
Prin cererea de chemare în judecată înregistrată pe rolul Judecătoriei Sectorului 3 București la data de 07.09.2016 sub nr. …/301/2016, creditoarea SC R SRL în contradictoriu cu debitoarea SC Y SRL, a solicitat înstanței ca prin hotărârea ce va pronunța să dispună, emiterea unei ordonanțe prin care debitoarea să fie obligată la plata sumei de 39.628,80 lei, reprezentând contravaloarea serviciilor efectuate conform contractului din 12.08.2015, pentru lunile martie și aprilie.
În motivare, creditoarea a arătat că la data de 12.08.2015 a încheiat cu debitoarea contractul de prestări servicii anexat, iar potrivit acestui contract lunar erau efectuate serviciile menţionate la punctul 1 din contract. Pentru aceste servicii beneficiarul trebuia să plătească lunar un onorariu de 3.000 euro la cursul zilei plus T.V.A. până la finalizarea construcţiei şi punerea în funcţiune. Învederează instanței faptul că, acest lucru s-a întâmplat astfel cum rezultă din recepţia la terminarea lucrărilor şi raportul final de activitate. Deşi debitoarea a primit facturile şi a fost somată să plătească în termen de 15 zile, acest lucru nu s-a întâmplat până la data introducerii prezentei acţiuni. Avându-se în vedere cele arătate mai sus solicită admiterea cererii astfel cum a fost formulată cu obligarea debitoarei la plata cheltuielilor de judecată.
În drept, au fost invocate dispoziţiile art. 1013-art. 1024 C.proc.civ.
În dovedire, a solicitat și administrat proba cu înscrisuri (filele 8-42).
În conformitate cu art. 411 alin.1 pct.2 din C. proc. civ., a solicitat judecarea cauzei și în lipsă.
Cererea a fost legal timbrată conform art. 6 din OG nr. 2/2001.
La data de 26.10.2016 debitoarea SC Y SRL a formulat întâmpinare la cererea formulată de către creditoarea SC R SRL, prin care a contestat certitudinea şi exigibilitatea creanţei pretinsă de reclamantul-creditor, şi, pe cale de consecinţă, a solicitat respingerea cererii de ordonanţă de plată.
În motivare, debitoarea solicit instanței să ia act că în cauză a operat excepția de neexecutare a contractului.
Învederează faptul că,  Proiectul „Imobil din str. … nr. 9″, proiect ce a făcut obiectul contractului de servicii semnat de compania sa cu prestatorul – reclamant, a beneficiat cu mare întârziere faţă de Programul de lucrări, de posibilitatea de a fi pus la dispoziţie spre închiriere. În prezent imobilul a fost dat spre închiriere, însă, din cauza întârzierilor unui prestator cu care reclamantul a colaborat în defavoarea ei, nu s-a efectuat Recepţia Finală asupra lucrărilor la lifturile de parcare, iar clădirea nu beneficiază, nici în prezent, de funcţionarea legală a lifturilor pentru parcările supraetajate, fapt ce prejudiciază compania sa cu o parte din contravaloarea chiriei pe care ar trebui să o încaseze de la chiriaşul clădirii.
Referitor la această situaţie, precizează că reclamantului i s-a atras atenţia, în nenumărate rânduri, atât pe cale verbală cât și în scris.
Arată că, a fost chemată la rezolvarea neînţelegerilor prin şedinţe cu reprezentantul companiei sale, arătând că nu are dovezi scrise în acest sens, însă poate apela la proba cu interogatoriu, probă admisibilă în principiu în procedura de drept comun.
Creditoarea, prin reprezentantul său, dl. AP, a continuat să aibă o atitudine de necolaborare şi chiar de împotrivire, învederând că va arăta în cuprinsul acesteia cum dl. P a minţit-o cu privire la inexistenţa unui document esenţial.

Pentru a se lămuri asupra cuantumului real al serviciilor parţiale ce au fost executate (şi acestea neconforme în opinia sa), a suspendat obligaţia sa de a plăti servicii neexecutate, iar reclamantul a rămas ferm pe poziţia de prejudiciat, fără să accepte micşorarea sumei astfel încât aceasta să reflecte valoarea adevărată a serviciilor prestate, dovedind lipsă de corectitudine, loialitate şi profesionalism.
Totodată, arată că în aceste condiţii de fapt şi de drept, creditoarea prin prezenta cauză solicită  instanţei obligarea companiei sale la îndeplinirea obligaţiei de achitare a contravalorii unor facturi fiscale emise de prestator lunar în sarcina sa, fără, însă a face menţiune de faptul că aceste facturi nu au fost acceptate la plată de compania sa pentru motivul că prestatorul – reclamant nu şi-a executat propriile sale obligaţii faţă de compania sa – creanţa fiind incertă, compania sa considerând că nu o datorează şi cu atât mai mult nu este exigibilă, avându-se în vedere că reclamantul nu şi-a îndeplinit propriile obligaţii până în prezent.
În Codul Civil român este consacrat principiul prestării simultane a obligaţiilor reciproce ce rezultă dintr-un contract sinalagmatic.
Conform înţelegerii dintre părţi, obligaţia companiei sale de a achita facturile fiscale lunare către prestator, urma să se execute, în 5 zile de la primirea facturii, factură ce trebuia emisă pe baza tuturor prestaţiilor asumate prin contract de către prestatorul – reclamant şi efectuate în luna precedentă celei în care era emisă factura.
Regula simultaneităţii executării prestaţiilor, regulă de bază ca efect special al contractelor sinalagmatice este prevăzută de art. 1555 alin. 1 Cod Civil care prevede:„Dacă din convenţia părţilor sau din împrejurări nu rezultă contrariul, în măsura în care obligaţiile pot fi executate simultan, părţile sunt ţinute să le execute în acest fel.
Astfel se explică faptul că, o parte are dreptul să refuze executarea obligaţiilor sale până în momentul în care cealaltă parte îşi execută propriile obligaţii.
Faţă de cele arătate mai sus şi faţă de prevederile art. 1556 alin 1 Cod Civil: „Atunci când obligaţiile născute dintr-un contract sinalagmatic sunt exigibile, iar una dintre părţi nu execută sau nu oferă executarea obligaţiei, cealaltă parte poate, într-o măsură corespunzătoare, să refuze executarea propriei obligaţii, afară de cazul în care din lege, din voinţa părţilor sau din uzanţe rezultă că cealaltă parte este obligată să execute mai intâi”, precizează că, deşi sunt emise şi comunicate, facturile fiscale ce fac obiectul cererii reclamantului nu sunt datorate de societatea sa.
A mai arătat că prestatorul – reclamant, prin reprezentantul său, desemnat în persoana dlui A P, şi-a depăşit limitele mandatului special obţinut în baza contractului de servicii semnat cu compania sa şi a acţionat fără acordul ei şi chiar prin excederea limitelor impuse de lege, inclusiv cele prevăzute de legislaţia în vigoare asupra procedurilor de recepţie a lucrărilor (Regulamentul de recepţie a lucrărilor de montaj utilaje, echipamente, instalaţii tehnologice şi a punerii în funcţiune a capacităţilor de producţie aprobat prin HG 51/1996) prin asumarea unor documente în numele şi pe seama ei fără acordul einostru, fără înştiinţarea ei şi fără , măcar, a anunţa ulterior asupra semnării acestor documente. Situaţia concretă este Procesul Verbal de Recepţie Finală a Lucrărilor semnat cu K la data de 21.06.2016, document de a cărei existenţă a aflat la o întâlnire cu compania K şi pus la dispoziţia ei, în copie, de această companie şi a cărei existenţă dl. P o nega verbal.
La data redactării prezentei, deşi lucrările asupra proiectului s-au finalizat de cateva luni, nu există Recepţie finală la terminarea lucrărilor, întrucât, reclamantul nu a dovedit loialitate faţă de compania ei şi a acţionat părtinitor faţă de alţi prestatori ce au participat la proiectul dezvoltat de compania ei, prestatori cu care se află în curs de mediere, pentru atragerea răspunderii acestora pentru prejudiciul adus companiei sale prin neexecutarea conformă a obligaţiilor, prestatori care şi-au recunoscut culpa şi cu care în prezent a convenit amiabil asupra recuperării unei părţi din prejudiciu.
Întrucât, Codul civil român consacră principiul dreptului la o executare conforma şi instituie prin art. 1516 alin 1, premiza dreptului creditorului la remedii, în caz de neexecutare şi/sau executare neconformă, consideră că sunt întrunite drepturile legale ale companiei nu numai de a nu achita servicii de care nu a beneficiat, dar şi de a pretinde remedierea prin despăgubire sub forma de daune – interese a neexecutării şi/sau executării neconforme, in temeiul art. 1530 şi urm. Cod Civil.
Având în vedere cele arătate mai sus a solicitat instanţei admiterea excepţiei neexecutării obligaţiilor contractuale şi pe cale de consecinţă, respingerea cererii de ordonanţă de plată, întrucât creanţa nu este nici certă, nici exigibilă.
În drept, au fost invocate pe dispoziţiile 1019 CPC, coroborate cu art. 1516, 1530 şi urm. 1555, 1556 Cod Civil, dar şi pe dispoziţiile contractuale rezultate din Contractul de servicii nr. …/12.08.2015.
În dovedire, a solicitat proba cu înscrisuri și interogatoriul administrat reclamantului.
Sub aspectul probatoriului, instanţa a încuviinţat pentru ambele părţi proba cu înscrisuri şi a respins proba cu interogatoriul creditoarei ca inadmisibila, fata de specificul procedurii ordonantei de plata.
Analizând ansamblul probatoriului administrat în cauză, reţine următoarele:
În fapt, între creditoarea SC R S.R.L., în calitate de manager şi debitoarea Y SRL, în calitate de beneficiar, s-a încheiat la data de 12.08.2015 contractul de servicii de management de proiect pentru proiectul Clădire de birouri din strada …, Bucureşti (f.8-30).
În temeiul acestui contract creditoarea a emis facturile nr. …/17.05.2016 în valoare de 19.751,04 lei, reprezentând contravaloarea serviciilor prestate pentru luna martie 2016 şi nr.…/02.06.2016 în valoare de 19.877,76 lei, reprezentând contravaloarea serviciilor prestate pentru luna aprilie 2016 (f.40), ambele fiind însuşite de debitoare prin semnătură.
În drept, instanţa reţine că procedura ordonanţei de plată, reglementată de disp. art. 1014-1025 C.pr.civ. este o procedură specială, simplificată și accelerată, care se desfăsoară, la cererea creditorului, în scopul realizării de bunăvoie sau prin executare silită a creanţelor certe, lichide şi exigibile constând în obligaţii de plată a unor sume de bani, ce rezultă dintr-un contract civil, constatat printr-un înscris ori determinate potrivit unui statut, regulament sau altui înscris, însuşit de părţi prin semnătură ori în alt mod admis de lege.

Pentru a fi admisă o cerere de emitere a unei ordonanțe de plată, trebuie să fie îndeplinite o serie de condiții, în mod cumulativ, respectiv: 1. creditorul trebuie să aibă o creanţă a cărei obligaţie corelativă constă în îndatorirea debitorului de a plăti o sumă de bani; 2. creanţa trebuie să fie certă, lichidă şi exigibilă; 3. pentru dovedirea acestei creanţe pot fi folosite numai înscrisurile.
În cauza de faţă, creditoarea solicită plata unei sume de bani în temeiul unui contract încheiat între părţi şi a unor facturi fiscale. Reţine instanţa că atât contractul, cât şi facturile fiscale emise în baza acestuia poartă semnătura şi ştampila societăţii debitoare, putând reprezenta temeiul pretenţiilor creditoarei în procedura ordonanţei de plată. Prin urmare, se apreciază ca fiind dovedite prima şi ultima condiţie, anterior precizate.
În ceea ce priveşte obligarea debitoarei la plata sumei de 39.628,80 lei, reprezentând contravaloarea facturilor fiscale emise, instanţa reţine că între părţi există un contract valabil încheiat, a cărui existenţă nu a fost contestată de debitoare, în temeiul căruia creditoarea avea obligaţia de a oferi anumite servicii (art. 1), iar debitoarea avea obligația de a achita în termenul prevăzut contravaloarea acestora (art. 5).
Potrivit art. 1270 C.civ, contractul valabil încheiat are putere de lege între părțile contractante, iar în conformitate cu dispozițiile art. 1350 alin. 1 C.civ, orice persoană trebuie să își execute obligațiile pe care le-a contractat.
Pentru verificarea caracterului cert, lichid şi exigibil al creanţei, instanţa urmează a face referire la definiţiile oferite de dispoziţiile art. 663 C.pr.civ. Astfel, creanţa creditoarei este certă, conform dispoziţiilor art. 663 alin. 2 Cod procedură civilă, întrucât rezultă, fără a putea fi pusă la îndoială, din înscrisurile depuse la dosar. Totodată, este şi lichidă, potrivit prevederilor art. 663 alin. 3 Cod procedură civilă, întrucât cuantumul acesteia este determinat. Mai apreciază instanţa că, în acord cu disp. art. 663 alin. 4 Cod procedură civilă, creanţa reclamantei îndeplineşte şi cerinţa exigibilităţii, devenind scadentă conform art. 5.3 din contract, coroborat cu pct. 3 din anexa 3 referitoare la planul de plăţi, în termen de 5 zile de la primirea facturii.
Pentru considerentele ce vor fi expuse în cele ce urmează, instanţa constată că apărările debitoarei sunt nefondate.
Astfel, debitoarea a invocat excepţia de neexecutare a contractului (aparare de fond), motivând că nu s-a efectuat recepţia finală asupra lucrărilor la lifturile de parcare, iar clădirea nu beneficiază de funcţionarea legală a lifturilor pentru parcările supraetajate, fapt ce prejudiciază debitoarea cu o parte din contravaloarea chiriei pe care ar trebui să o încaseze de la locatarul clării.
În primul rând, instanţa constată că la art. 5.1 din contract părţile au convenit preţul serviciilor furnizate de creditoare în cuantum de 3000 euro plus TVA lunar, până la finalizarea construcţiei şi punerea în funcţiune. În anexa 2 din contract s-a stabilit expres faptul că onorariul managerului de proiect se va plăti în rate lunare de 3000 euro plus TVA, pentru toate etapele de proiectare şi construcţie, până la procedura de predare sau de primire a autorizaţiei de funcţionare şi punere în funcţiune a clădirii, oricare dintre aceasta ar fi fost ultima. Constată instanţa că în cauza dedusă judecăţii se solicită contravaloarea serviciilor prestate pentru lunile martie şi aprilie 2016, inserate în facturile fiscale ataşate la dosarul cauzei la f. 40-41, ambele având semnătura şi stampila societăţii debitoare. Or, semnătura de primire atestă prestarea corespunzătoare a serviciului de către creditoare, corelativ cu asumarea obligaţiei de plată de către debitoare. Totodată, instanţa constată că debitoarea a invocat o executare defectuasă imputabilă creditoarei, pentru prima dată, în prezenta cauză fără să releve demersuri, acţiuni sau atitudini anterioare sesizării instanţei şi nici  nu a adus probe în susţinerea afirmaţiilor sale. Prin urmare, în lipsa unui suport probator, simpla invocare a neexecutării obligaţiilor, nu este suficientă pentru respingerea cererii de emitere a unei ordonanţe de plată.
În orice caz, instanţa reţine că debitoarei îi incumba şi obligaţia de a dovedi condiţiile excepţiei de neexecutare a contractului, printre care se numără şi caracterul reciproc şi interdependent al obligaţiilor, din moment ce disp. art. 1556 Cod civil se aplică contractelor sinalagmatice, cu trimitere astfel, la disp. art. 1171 Cod civil. Astfel, din moment ce creditoarea solicită contravaloarea serviciilor prestate pentru lunile martie şi aprilie, debitoarea trebuia să dovedească şi aspectul că predarea lifturilor aferente parcărilor era un serviciu ce trebuia îndeplinit  de creditoare în luna martie, respectiv aprilie, iar nu unul ce ţine de finalizarea proiectului contractat.
Mai mult decât atât, instanţa reţine că la data de 21.06.2016 s-a încheiat un proces verbal de recepţie cu debitoarea cu privire la sistemul de parcare (f.60). Deşi cu privire la acesta debitoarea a invocat depăşirea puterilor de reprezentare din partea dnului P A, instanţa constată că acest aspect rămâne la stadiul de simplă alegaţie, din moment ce nu este însoţită de înscrisuri doveditoare.
Având în vedere cele arătate, instanța apreciază că SC R S.R.L a făcut dovada îndeplinirii propriilor obligații și, implicit, a existenței unei creanțe împotriva debitoarei. Potrivit art. 1548 C.civ, din acest moment se prezumă faptul neexecutării culpabile din partea debitoarei, fiind în sarcina acesteia să probeze îndeplinirea obligațiilor ce îi revin. Constatând că aceasta nu a dovedit efectuarea plății ori stingerea obligației prin orice altă modalitate prevăzută de lege, instanța reține culpa contractuală a debitoarei și faptul că aceasta datorează creditoarei contravaloarea serviciilor primite, respectiv suma de 39.628,80 lei.
Cât priveşte termenul în care debitoarea va trebui să execute obligaţia de plată a debitului principal, faţă de cuantumul semnificativ al acestei obligații, instanţa va stabili un termen de 20 de zile de la comunicarea prezentei ordonanţe, considerând acest interval de timp rezonabil în cauză, prin raportare la calitatea de profesionist a debitoarei şi la prevederile art. 1022 alin. 3 C.proc.civ.
Potrivit dispoziţiilor art. 453 alin. 1 C.proc. civ., întrucât se reţine culpa procesuală a debitoarei, aceasta va fi obligată la plata cheltuielilor de judecată efectuate de creditoare, respectiv a sumei de 3,440 lei compusă din: 3000 lei, reprezentând onorariu avocat, 200 lei taxă judiciară de timbru, 240 lei cheltuieli efectuate în vederea notificării debitoarei, dovedite prin înscrisurile de la f. 63-67, în acord cu disp. art. 452 alin.1 C.pr.civ.

PENTRU ACESTE MOTIVE,
ÎN NUMELE LEGII
HOTĂRĂŞTE

Admite cererea de emitere a ordonanţei de plată formulată de creditoarea S.C. R S.R.L., …, în contradictoriu cu debitoarea S.C. Y S.R.L., … .
Obligă debitoarea să achite creditoarei, în termen de 20 zile de la comunicarea prezentei ordonanţe, suma de 39.628,80 lei, reprezentând contravaloare facturi.
Obligă debitoarea să achite creditoarei suma de 3,440 lei, cu titlu de cheltuieli de judecată.
Executorie.
Cu drept pentru debitoare de a formula cerere în anulare în termen de 10 zile de la comunicare. Cererea se depune la Judecătoria Sectorului 3 Bucureşti.
Pronunţată astăzi, 8.11.2016, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei.
Preşedinte, Grefier,

© 2018 – Jurisprudenta.com – Cautare – Termeni si conditii

  • Recuperarea creantelor prin Procedura Cererilor cu Valoare Redusa
JURISPRUDENTA
  • Recuperarea debitelor prin Procedura Dreptului Comun
JURISPRUDENTA
  • Recuperarea creantelor prin Procedura Executarii Silite
JURISPRUDENTA
  • Recuperarea debitelor prin Procedura Insolventei
JURISPRUDENTA

Contact

Adresa: Strada Stirbei Voda nr. 117, sector 1, Bucuresti,  Romania

Telefon: +4 0722 726 763

e-mail: avocatcarmenlazar@yahoo.com